ORDENSREGLEMENT

Dette ordensreglement har til formål at sikre, at gæsterne på Næstved Stadion der primært benyttes af fodboldklubben Næstved Boldklub under Sjælland Sport & Event, kan føle sig trygge og glade før, under og efter afviklingen af fodboldkampe, koncerter samt andre arrangementer, som afvikles på Næstved Stadion.
Sjælland Sport & Event ønsker at sikre plads til, og tryghed for alle uanset, udseende, religion, kulturel baggrund m.m.

Gyldighedsområde

Ordensreglementet gælder for hele Næstved Stadion herunder; ved banen, tribunen, arealerne omkring stadion inden for hegnet, hovedbygningen, brandvejene omkring Næstved Stadion samt det tilknyttede parkeringsareal. Ordensreglementet er gældende ved samtlige arrangementer på Næstved stadion under Sjælland Sport & Event.

Regler for ophold

På Næstved Stadion må der kun opholde sig personer med gyldig billet eller anden akkreditering der kan bevise en berettigelse til ophold på området. På opfordring fra kontrollører, politi eller anden myndighed skal der fremvises billetter, adgangskort eller anden akkreditering.

Gæster på Næstved Stadion må ikke udvise uacceptabel adfærd, der er til gene eller skade for andre gæster eller afholdelsen af selve arrangementet som helhed. Ligeledes er optræden, der vurderes som personfarlig for egen eller andres sikkerhed, ikke tilladt.

Gæster på Næstved stadion er til enhver tid pålagt at følge ordensreglementet samt anvisninger, som måtte blive givet over højttaleranlægget på Næstved stadion, af sikkerheds- og servicepersonale tilknyttet arrangementet samt øvrige myndigheder så som Falck, brandvæsen, politi og ansatte fra Sjælland Sport & Event.

Færden på Næstved Stadion for stærkt synligt berusede og/eller påvirkede personer er ikke tilladt.

Adgangskontrol

Alle gæster på Næstved Stadion er forpligtiget til på forlangende at fremvise billet, adgangskort eller anden akkreditering til nærmere kontrol af service- og sikkerhedspersonalet.

Kontrollør- og servicekorpset i Sjælland Sport & Event har ret til at undersøge og vurdere, om gæster på Næstved Stadion udgør en sikkerhedsrisiko på grund af alkohol- eller narkotikapåvirket tilstand. Ligeledes kan der forekomme visitation, hvor Sjælland Sport & Event forbeholder sig retten til at bortvise personer, der ikke ønsker at underkaste sig en sådan undersøgelse. I forbindelse med visitation tilbyder Sjælland Sport & Event, at en sådan handling vil kunne udføres af en person af samme køn som gæsten selv.
Der visiteres for genstande, der ikke er lovlige at indføre på Næstved stadion og visitationen sker som udgangspunkt af sikkerheds- og servicekorpset, der også kan tage andre samt tekniske hjælpemidler i brug.
Visitationen sker af hensyn til den generelle sikkerhed på Næstved Stadion, for afholdelsen af selve arrangementet samt af hensyn til gæstens egen sikkerhed.

Følgende genstande må ikke indføres og/eller benyttes på Næstved Stadion:

 • Våben af enhver art
 • Genstande, der kan benyttes som våben- og/eller kasteskyts
 • Spraydåser med gas, ætsende eller farvende substans
 • Flasker, bægre, krus eller dåser

(undtaget herfor er drikkekrus og sutteflasker til medbragte babyer)

 • Fyrværkeri, lysraketter, romerlys, nødblus samt røgbomber eller andet pyroteknisk materiale
 • Flag eller bannere, der er længere end 1,5 m.

(dispensation for dette kan kun gives af Sikkerhedsudvalget i Næstved Boldklub A/S eller ved koncerter, af sikkerhedsgruppen for det pågældende arrangement. En sådan tilladelse skal bæres og fremvises på forlangende til sikkerheds- og/eller servicekorpset)

 • Mekanisk drevne støjinstrumenter, herunder kompressorhorn
 • Mad og drikkevarer af enhver art
 • Dyr
 • Laserpenne
 • Professionelt video og kamera udstyr

(dispensation for dette kan kun gives af Sikkerhedsudvalget i Næstved Boldklub A/S eller ved koncerter og af sikkerhedsgruppen for det pågældende arrangement. En sådan tilladelse skal bæres og fremvises på forlangende til sikkerheds- og/eller servicekorpset)

 • Dokumenter, tegninger, symboler eller flag af ideologisk eller reklamemæssig karakter samt genstande, der tjener til kommercielle formål og som kan ses af andre eller er medbragt med henblik på omdeling blandt øvrige gæster/besøgende
 • Propagandamateriale af politisk, racistisk eller nazistisk art

Listen er ikke udtømmende og Sikkerhedsudvalget i Næstved Boldklub A/S samt sikkerhedsgruppen ved øvrige arrangementer forbeholder sig retten til at afvise indførelse af andre genstande såfremt disse vurderes at udgøre en sikkerhedsrisiko og/ eller at kunne have en skadende effekt overfor arrangementet eller Sjælland Sport & Event.

Regler gældende for bannere er, at:

 • Bannere ikke må genere andre tilskueres udsyn eller dække for bandereklamer eller lignende
 • Bannere må ikke fysisk udgøre en sikkerhedsrisiko, f.eks. ved at spærre flugtveje, udgøre en brandrisiko eller lignende
 • Bannere må ikke anvendes som skjul eller dække for aktiviteter, der er i strid med gældende regler, f.eks. afbrænding af fyrværkeri eller lignende
 • Bannere må ikke indeholde kommercielle, reklamemæssige eller andre markedsføringsmæssige budskaber eller symboler
 • Bannere må ikke indeholde budskaber eller symboler, der er racistiske, politiske, religiøse, stærkt injurierende, truende, nedværdigende eller hooligan relaterede
 • Bannere skal opsættes sikkerhedsmæssigt forsvarligt og relevant sikkerhedsudstyr skal altid anvendes, når det er relevant

Parkeringsforbud

 • Man kan benytte parkeringspladsen overfor Næstved Hallerne og grusbaneparkeringspladsen ved NIF’s klubhus. Det er ikke tilladt at parkere langs vejene ved stadion.
 • Fanbusser skal benytte parkeringspladsen overfor Næstved Hallerne.
 • Fanbusser må ikke parkere på grusbanen.

Det er på Næstved Stadion forbudt gæster, at:

 • klatre op på eller over bygninger og indretninger – herunder facader, hegn, mure, indhegninger af spillerfeltet, afspærringer, belysningsanlæg, kameraplatforme, træer, master af enhver art og tage, der ikke er beregnet til almen benyttelse samt at betræde områder, som ikke er tilladt for besøgende – eksempelvis fodboldbanen
 • kaste med genstande mod andre gæster, personale på Næstved Stadion eller mod spillere/kunstnere ved arrangementet
 • tænde ild, affyre fyrværkeri, lysraketter, røgbomber eller andre pyrotekniske genstande
 • sælge varer, billetter og tjenesteydelser uden foregående tilladelse hertil
 • uddele tryksager eller samplings uden foregående tilladelse hertil
 • skrive, male, klæbe eller ophænge noget på bygninger, tribuner, indretninger og reklameskilte
 • benytte andre end de hertil indrettede faciliteter til at forrette nødtørft og bortkaste affald
 • provokere andre til had eller vold mod spillere/kunstnere, andre gæster, dommere, sikkerheds- og servicepersonale samt andre personer med tilknytning til arrangementet
 • medføre eller åbenlyst bære/vise tegn og symboler af racistisk eller voldelig karakter samt råbe eller synge slagsange med dette indhold. Rygmærker er ikke tilladt
 • optage levende billede eller lyd fra et hvilket som helst sted på Næstved Stadion eller videregive informationer fra kampen, uanset fremgangsmåde
 • forsøge at købe øl såfremt ens alder ikke er mindst 18 år og op efter

Listen er ikke udtømmende og Sikkerhedsudvalget i Næstved Boldklub A/S samt sikkerhedsgruppen ved øvrige arrangementer forbeholder sig retten til at forbyde andet end det her ovenstående såfremt dette vurderes at udgøre en sikkerhedsrisiko og/ eller at kunne have en skadende effekt overfor arrangementet eller Sjælland  Sport & Event.

Personer, som ikke har gyldigt adgangsbevis, der vurderes at udgøre en sikkerhedsrisiko og eller som forbryder sig mod punkter i ordensreglementet, vil blive bortvist.
Personer med karantæne eller politiforbud på Næstved Stadion vil blive bortvist.
Personer, der bortvises fra Næstved Boldklub, har ikke krav på at få deres billet refunderet.

Gældende ved afvikling af Næstveds kampe på Næstved Stadion er følgende regler for segregering af tilskuere.
Udeholdets fans vil altid få tildelt eget område på Næstved Stadion. Dette vil som regel være via indgangen på Rolighedsvej. Tribuneafsnittet med stå pladser er forbeholdt Næstved fans og ved ophold på denne tribune er det forbudt at bære gæstemandskabets kendetegn og/eller komme med verbale udbrud og bemærkninger, der kan fremkalde stridigheder med de øvrige tilstedeværende gæster. Kontrollører og servicepersonale er berettiget til at bortvise gæster, der ikke overholder nævnte forbud. I videst mulig omfang vil disse gæster blive henvist til udeholdets område på Næstved Stadion.

Regler for erstatning

Adgang, ophold og færdsel på Næstved Stadion sker på den besøgendes eget ansvar. Sjælland Sport & Event har ikke ansvar for person- eller tingskade som følge af ulykker, tyveri, øvrige handlinger eller undladelser, som en gæst pådrager sig.

Ved hærværk på Næstved Stadion’s område og/eller rettet mod Sjælland Sport & Event vil det kunne medføre politianmeldelse samt muligheden for et civilt søgsmål mod en gerningsmand.
Personer, der udviser en adfærd og/eller udfører en handling, som påfører Sjælland Sport & Event et tab i form af bøder og/eller sanktioner for virksomheden, forbeholder Sjælland  Sport & Event sig retten til at holde den pågældende person personligt ansvarlig for tabet.

Overtrædelse af ordensreglementet

Overtrædelse af ordensreglementet kan uden videre føre til bortvisning af en gæst, der forbryder sig mod dette. Et brud på ordensreglementet kan føre til et forbud om at komme på Næstved stadion i form af en karantæne.
Der kan udstedes karantæne fra Næstved Stadion eller fra ethvert andet arrangement med tilknytning til Sjælland Sport & Event, uanset hvor arrangementet afvikles, ved overtrædelser, der sker på Næstved Stadion og/eller i umiddelbar nærhed heraf, såsom på parkeringspladser, ved ind- og udgange samt veje og fortove beliggende i forbindelse med Næstved Stadion’s område. Ligeledes kan voldelige handlinger foretaget et andet sted, hvor samhørighed med Sjælland Sport & Event kan drages, udløse karantæne og forbud i forbindelse med afvikling af arrangementer i Sjælland Sport & Event regi.

Særlige afgifter

Gæster, der forcerer eller forsøger at forcere hegnet omkring fodboldbanen og/eller på anden vis opnå eller forsøger at opnå adgang til fodboldbanen, vil blive opkrævet en afgift på kr. 10.000, der forfalder til betaling øjeblikkeligt.

Gæster, der benyttet sig af fyrværkeri, lysraketter, romerlys eller anden pyroteknisk genstande, vil blive opkrævet en afgift på kr. 4.000, der forfalder til betaling øjeblikkeligt.

Betaling af ovennævnte afgifter udelukker ikke, at øvrige sanktioner tillige bringes i anvendelse.
Kontrollørerne er berettigede til at bortvise persongrupper, såfremt overtrædelsen ikke kan tilordnes en enkelt person og overtrædelsen i øvrigt er karakteristisk for hele gruppens opførsel.